Arkiv - Riksförbundet för sexuell upplysning | Arkivkatalog - Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek

De personer som grundade RFSU hade redan tidigare sysslat med sexualupplysning och därför finns även vissa äldre handlingar i arkivet.

Handlingarnas ursprungliga ordning har i möjligaste mån bibehållits. Sålunda ligger en stor del av de äldre ämnesordnade handlingarna enligt den gamla dossierplanen, medan övriga återfinns i olika F-serier. Avdelningarna H och K har behållits, men ett mindre antal fotografier ligger kvar på andra ställen. Visst insamlat tryckt material med ringa anknytning till RFSUs verksamhet har avskilts. Verifikationer, fakturor, kontobesked o dyl äldre än tio år har gallrats, övriga fåtaliga räkenskaper bevarats. RFSU delades tidigt upp i en rad avdelningar och underorganisationer, som här har behandlats som självständiga arkivbildare. Det är ibland svårt att avgöra i vilket arkiv en viss handling hör hemma. I tveksamma fall har den då förts till moderorganisationen, där det alltså finns handlingar som rör även övriga delar av förbundet (på dess styrelsemöten dryftas förstås alla grenar av verksamheten o s v ). Lägg märke till att också Ottar-fonden är underställd RFSU.

Handlingar med uppgifter om RFSU kan påträffas i Elise Ottesen-Jensens och Max Hodanns arkiv, liksom handlingar rörande dessa personer förekommer i RFSU-arkivet. Affischer från RFSU återfinns i affischsamlingen.

Handlingar från RFSU har influtit vid många olika tillfällen. De har bland annat varit försedda med följande accessionsnummer: 1970/8, 1971/43, 1973/1, 1981/97.

12 januari 1994
Arne Högström

34 volymer pressklipp med accessionsnummer 2005/19 har tillförts serie Ö 1 A.

Arne Högström
Åkers Runö 17 juni 2005

Refkod (RefNo)

1197

Tid (Date)

1876-2003

Omfång (Extent)

486 volymer